piątek, 24 maja 2019 r.
Zabezpieczenie POLMICRO
Poufość sprawdzianu
Każde laboratorium uczestniczące w programie POLMICRO otrzymuje kod, który jest po prostu symbolem Państwa laboratorium w formie xxLxx, pozwalający na jego identyfikację wyłącznie z poziomu Ośrodka.
W przypadku wykorzystania uzyskanych wyników w publikacjach i sprawozdaniach, udostępniane są wyłącznie zbiorcze dane statystyczne, dotyczące poszczególnych grup laboratoriów.
Poszczególny użytkownik oprócz kodu, posiada własne hasło, co pozwala logować się laboratorium na stronie Ośrodka. Indywidualne wyniki oraz komentarz z poziomu Ośrodka, są dostępne jedynie zainteresowanemu laboratorium po uprzednim zalogowaniu się na naszej stronie.
Bezpieczeństwo

Otrzymane w ramach sprawdzianu próbki materiału biologicznego, należy zawsze traktować jako materiał potencjalnie zakaĄny i przestrzegać ogólnie przyjętych zasad higieny i bezpieczeństwa.