Deklaracja dostępności

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-27.

Data przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,

– Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,

– Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),

– Strona posiada linki wyróżniane tylko kolorem,

– Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności dokonywana jest do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Harasimiuk, adres poczty elektronicznej informatyk@polmicro.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 851 52 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, ul. Rydygiera 8 bud.20A IIIp., 01-793 Warszawa

Wynajmowana siedziba Ośrodka mieści się na trzecim piętrze budynku ICHP. Do budynku prowadzi jedno wejście z terenu ICHP. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu, ani platformy dla wózków.

Przed budynkiem, ani w nim nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Winda znajduje się na lewo od wejścia, na końcu korytarza. Dojeżdża do drugiego piętra. Ostatnie piętro należy pokonać po schodach. Sekretariat znajduje się po prawej stronie korytarza (szóste drzwi).

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Ośrodku nie ma możliwości skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – stan w dniu 01.01.2021 r.

Pobierz ]