O Ośrodku

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (COBJDM) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Obszarem działania COBJDM jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek został powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia 15 kwietnia 1997 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 8, poz. 18). Obecnie funkcjonowanie COBJDM reguluje Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. MZ. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. MZ. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89). Centralnemu Ośrodkowi Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej nadano Statut COBJDM stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia. Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy COBJDM określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

Zadaniem Centralnego Ośrodka jest organizowanie i realizacja Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO, ocena jakości stosowanych metod oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

Program POLMICRO został wdrożony w grudniu 1993 roku; powstał dzięki współpracy działającej przy Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, Komisji Standaryzacji i Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych i Mikrobiologicznych oraz Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego ds. Mikrobiologii Lekarskiej. Od 1997 roku organizowaniem kolejnych edycji Programu zajmuje się Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Celem organizowanych programów jest ocena jakości badań mikrobiologicznych. Obowiązek udziału medycznych laboratoriów mikrobiologicznych w programie POLMICRO jest regulowany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych z późniejszymi zmianami (załącznik nr 2). Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Zadaniem POLMICRO jest poprawa poziomu diagnostyki w medycznych laboratoriach mikrobiologicznych, a tym samym zwiększenie liczby laboratoriów wiarygodnych. Możliwe jest to m.in. dzięki systemowi udzielania przez COBJDM informacji zwrotnej, zawierającej obok szczegółowej analizy wyników (w formie sprawozdań) także materiały informacyjne oraz komentarze Ośrodka. POLMICRO ma charakter programu jednoczesnego uczestnictwa. Stopień trudności jest jednakowy dla wszystkich uczestników i niezależny od rodzaju laboratorium. Harmonogram POLMICRO przedstawia plan programu badań biegłości na dany rok. COBJDM przygotowuje i dostarcza uczestnikom materiały kontrolne w postaci różnorodnych obiektów badań, przeprowadza analizę statystyczną wyników, a następnie na podstawie tej analizy opracowuje sprawozdania oraz przekazuje informacje zwrotne uczestnikom. W poszczególnych rundach Programu poruszane są aktualne problemy z zakresu medycznej diagnostyki mikrobiologicznej.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej regularnie uczestniczy w Programach Badań Biegłości organizowanych przez UK NEQAS oraz Labquality.