Zarządzenie ministra zdrowia


Dz.Urz.MZ.10.8.44 → z dnia 17 czerwca 2010 r. D

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 czerwca 2010 r. 
w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem”, działający na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 46 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 46), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie. 

§ 2.
Centralnemu Ośrodkowi nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3.
Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Centralnego Ośrodka określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz.1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.