Aktualizacja danych laboratoriów

Prosimy o sprawdzenie czy dane laboratorium/zakładu na Państwa koncie są kompletne i aktualne. Niekompletne dane uniemożliwią wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2023. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).